Tarbija kaebuste lahendamise kord

1. Osaühingu eesmärgiks on pakkuda kliendile kvaliteetset Teenust. Juhul kui Kliendil tekib rahulolematus Osaühingu teenuse või teeninduse osas, siis tuleb sellest teavitada Osaühingut sellest. Osaühing lähtub kaebuse esitamisel ja menetlemisel järgnevatest põhimõtetest.

2. Käesolev dokument on kehtestatud KAVS § 44 lg 1 ja lg 3 p 12 alusel.

 

I. KEABUSTE LAHENDAMISE KORD

1. Klient esitab kaebuse valitud vormis (suuliselt, kirjalikult, elektrooniliselt vms) Osaühingu kehtivatele sidevahendite andmetele (s.o aadress, e-post, telefon, faks jms). Osaühing kehtivad sidevahendite andmed on kättesaadavad Veebilehel.

2. Kaebusesse märgitakse oma nimi (tarbija puhul ees‐ ja perekonnanimi), isikukood või sünniaeg või registrikood, kontaktaadress, e‐posti aadress ja telefon. Kirjeldatakse kaebuses oma rahulolematuse asjaolusid võimalikult täpselt ning lisatakse kaebusele dokumendid, millele tuginetakse. Soovi korral võib märkida, millise sidekanali kaudu soovitakse Osaühingult tagasisidet.

3. Osaühingu lahendab kaebuse reeglina 15 päeva jooksul, juhul kui tegemist on tarbijast Kliendiga, ja 30 päeva jooksul, juhul kui tegemist on juriidilisest isikust Kliendiga. Osaühingul on õigus eeltoodud tähtaegu pikendada, kui kaebuse asjaolud on keerukad või vajavad muul põhjusel täiendavat analüüsi. Klienti teavitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis menetluse pikenemise põhjustest ning pikendatud vastamise tähtajast

4. Osaühing vastab kaebusele kas suuliselt, kirjalikult või elektrooniliselt. Juhul kui Klient on kaebusesse märkinud enda poolt eelistatud suhtluskanali, siis edastab Osaühing oma seisukoha, Kliendi poolt eelistatud suhtluskanali kaudu. Põhjendatakse selgelt ja arusaadavalt, kui otsustatakse jätta kaebuse rahuldamata.

5. Osaühing eesmärgiks on lahendada võimalikud erimeelsused läbirääkimiste teel.

6. Juhul kui läbirääkimised ei lahenda erimeelsust, on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse või, juhul kui Kliendiks on tarbija, Tarbijakaitseametisse,. Kohtueelsete menetlejate kontaktid ja järelevalveasutuste kontaktid on edastatakse Kliendile (loetelu ei pruugi olla terviklik). Kohtuvaidlus lahendatakse Osaühing asukoha järgses kohtus, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti või õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.

 

Finantsinspektsioon

Sakala 4, 15030 Tallinn,

https://fi.ee/et

tel 6 680 500, faks 6 680 501, e‐post: info@fi.ee

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Sõle 23a, 10614 Tallinn,

https://www.ttja.ee/et

tel 667 2000, faks 620 1707, e‐post: info@ttja.ee

Tarbijal on õigus pöörduda ka tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole.

 

Andmekaitse Inspektsioon

Tatari 39, 10134 Tallinn,

www.aki.ee

tel 627 4135, e-post: info@aki.ee